5 listopada 2019

Czy istnieją normy prawne zakazujące udzielania kredytu w złotym polskim, przy zastosowaniu oprocentowania wynikającego ze stopy LIBOR? (problemy praktyczne tzw. spraw frankowych)

Na powyższe pytanie należy udzielić negatywnej odpowiedzi. W prowadzonych przez kancelarię procesach sądowych przeciwko bankom, pełnomocnicy banków podnoszą, iż nie można zastosować stopy LIBOR przy udzieleniu kredytu w polskim złoty. Jednak moim zdaniem takie rozumowanie jest nieprawidłowe. Już przed wydaniem październikowego wyroku TSUE, sądy powszechne orzekały, iż nie dostrzegają norm bezwzględnie zakazujących udzielania kredytu w złotym polskim i przy zastosowaniu […]
15 października 2019

Skutki wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 roku (sygn. sprawy C 260/18) na tzw. sprawy frankowe.

W dniu 3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie tzw. spraw frankowych. W tym wyroku Trybunał stwierdził, iż sądy nie są uprawnione odwołując się do skutków umowy nie wyrażonych w niej, lecz tych wyrażonych w ustawie, w zasadach współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów, zmieniać czy też dodawać zapisy umowy. Innym słowy, sąd po stwierdzeniu […]
9 października 2019

WYROK TSUE DOTYCZĄCY TZW. FRANKOWICZÓW

Podstawowe tezy wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 roku (sygn. sprawy C‑260/18). W dniu 3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok w zakresie tzw. spraw frankowych. Przedmiotem rozważań TSUE były poniższe prejudycjalne pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie. „1)       Czy art. 1 ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. […]
1 stycznia 2019

Rozwód – jego przesłanki oraz zakres wyroku rozwodowego.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Powyższy przepis określa sytuację, w której sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód (przesłanka pozytywna rozwodu). Ta przesłanka zostanie spełniona wówczas, gdy rozkład pożycia jest trwały i zupełny. Rozkład ma charakter zupełny, jeżeli ustały więzi fizyczne, duchowe […]
18 grudnia 2018

Czy można żądać od komornika zwrotu pobranego podatku VAT od opłaty egzekucyjnej?

W dniu 27 lipcu 2017 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził, że komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, poobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji o podatek od towarów i usług. Wcześniej w dniu 7 lipca 2016 roku Sąd Najwyższy uznał, […]
10 grudnia 2018

Dział spadku. Jak podzielić spadek?

W pierwszej kolejności należy dokonać stwierdzenia nabycia spadku przed sądem lub uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem. Na podstawie powyższego postanowienia sądu lub aktu zostanie określone kto dziedziczy i w jakim ułamku (proporcjach). Podczas tego postępowania nie dokonamy podziału spadku, gdyż to można wykonać dopiero w postępowaniu przed sądem o dział spadku lub na podstawie umowy, pomiędzy spadkobiercami.   W sytuacji, gdy […]
9 grudnia 2018

W jakim terminie przedawniają się roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Lex generalis przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody(uzyskanie odszkodowania) wyrządzonej czynem niedozwolonym znajdujemy w art. 117 i następnych k.c. Artkuł 442¹ k.c.stanowi lex specialis omawianego zagadnienia i w swojej treści zawiera istotne modyfikacje dotyczące początku biegu oraz sposobu liczenia terminu przedawnienia. Omówienie ogólnych zasad przedmiotowej problematyki z art. 117 i następnych k.c. byłoby niezwykle interesując, a zarazem niebywale szerokim wywodem, dlatego w tym […]
9 grudnia 2018

Zakaz konkurencji, obowiązki i uprawnienia pracownika.

Zakaz konkurencji to nic innego jak umowa, która jest zawierana, pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą, która reguluje obowiązki stron tej umowy w zakresie prowadzenie działalności konkurencyjnej pracownika wobec pracodawcy.Zakaz konkurencji nie obowiązuje bezpośrednio na podstawie przepisów prawa, a jest on wprowadzony na podstawie wspomnianej przeze mnie umowy. Umowa o zakazie konkurencji jest lakonicznie uregulowana w Kodeksie Pracy w art. 101 ze […]
18 grudnia 2018

Czy można żądać od komornika zwrotu pobranego podatku VAT od opłaty egzekucyjnej?

W dniu 27 lipcu 2017 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził, że komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, poobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji o podatek od towarów i usług. Wcześniej w dniu 7 lipca 2016 roku Sąd Najwyższy uznał, […]