⸻    O nas


Nasza Kancelaria Restrukturyzacyjna świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców oraz konsumentów mających trudności finansowe.


Nasz zespół składa się z doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego, analityka finansowego (specjalistę bankowego ds. restrukturyzacji i upadłości, radcy prawnego i adwokatów. Celem kancelarii jest znalezienie najbardziej optymalnego rozwiązania, które pozwoli w jak największym zakresie ochronić majątek zadłużonego oraz maksymalnie wykorzystać jego prawa.


Do każdego podmiotu podchodzimy indywidualnie, kompleksowo prowadząc jego sprawę. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w świadczeniu pomocy prawnej, wierzymy, że nie ma sprawy, której nie można zakończyć korzystnie dla klienta. Determinacja w dążeniu do zamierzonego z klientem celu jest dla Nas priorytetem. Świadczenie pomocy prawnej na wysokim poziomie pozwoliło Nam zyskać zaufanie i zadowolenie wielu klientów. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią w celu wspólnego przejścia przez ten trudny etap.

Marcin Stępień i Partnerzy


 

Dla konsumentów – upadłość konsumencka

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej. Pomagamy osobom fizycznym przejść przez wszystkie etapy tego postępowania – od analizy wyboru procedury postępowania upadłościowego, przygotowania i złożenia wniosku o upadłość konsumencką po ustalenie plan spłaty wierzytelności i finalnie ich umorzenie. 

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba nie prowadząca działalności gospodarczej, która popadła w stan niewypłacalności. Ta procedura będzie również możliwa w stosunku do osób, które prowadziły działalność gospodarczą, ale w momencie składania wniosku o upadłość konsumencką już tej działalności nie prowadzą. Stan niewypłacalności powstanie, jeżeli osoba utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Prowadzenie tej procedury jest możliwe nawet w sytuacji, kiedy niewypłacalność wynika ze zobowiązania w stosunku do jednego wierzyciela.

Upadłość dotyczy tylko długów powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Długi powstałe po ogłoszeniu upadłości należy regulować na bieżąco, gdyż nie będą one podlegały umorzeniu.

Po ogłoszeniu upadłości, sąd wyznaczy syndyka, który m. in. na podstawie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz we współpracy z upadłym przeprowadzi postępowanie upadłościowe, ustali wierzycieli, dokona likwidacji majątku upadłego oraz przygotuje projekt planu spłaty wierzytelności.

Dla przedsiębiorców - Restrukturyzacja przedsiębiorstwa.

Problemy finansowe podmiotów gospodarczych nie koniecznie muszą prowadzić do ich upadłości. W pewnych sytuacjach można przeprowadzić skuteczną restrukturyzację przedsiębiorstwa bez wszczynania postępowań sądowych. Zazwyczaj dokonuje się tego poprzez wykonanie czynności faktycznych mających na celu zmniejszenie zobowiązań przedsiębiorstwa lub pozyskania kapitału na jego rzecz.

W sytuacji gdyby, nie można było dokonać takiej pozasądowej restrukturyzacji z pomocą przychodzi restrukturyzacja sądowa. Polskie prawo przewiduje cztery trybu postępowania restrukturyzacyjnego tj. postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.

Dla przedsiębiorców - Upadłość przedsiębiorstwa

Upadłość można ogłosić m. in. w stosunku do następujących podmiotów:

  1. przedsiębiorcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego tj. osoby fizycznej, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącemu we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w szczególności podmiotem ogłoszenia upadłości mogą być spółki osobowe oraz spółki kapitałowe.
  2. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjnej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
  3. wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
  4. wspólników spółki partnerskiej.

 

Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.  Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, ten obowiązek, spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością taki obowiązek ciąży na zarządzie spółki. Nie wykonanie tego obowiązku w odpowiednim czasie może doprowadzić, iż członkowie zarządu spółki będą odpowiadali za zobowiązania całym swoim majątkiem osobistym oraz narazić te osoby na odpowiedzialność karną. Dlatego tak ważne jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim terminie.

Dla rolników

Rolnik, którego działalność sprowadza się jedynie do prowadzenia gospodarstwa rolnego nie może ogłosić upadłości przewidzianej dla przedsiębiorców. W przypadku, gdyby rolnik prowadził inną działalność zawodową, wtedy może ogłosić upadłość w trybie przewidzianym dla przedsiębiorców. Powyższe nie wyklucza możliwości przeprowadzenia upadłości na zasadach upadłości konsumenckiej, w związku z czym rolnik ma możliwość ogłoszenia upadłości w trybie przewidzianym dla konsumentów.


Natomiast rolnik może skorzystać z przeprowadzenia wobec niego jednego z postępowań restrukturyzacyjnych, które mogą pozwolić zachować mu większość zgromadzonego przez niego majątku oraz zmniejszyć jego zobowiązania wobec wierzycieli.

Dla wierzycieli

Rola wierzyciela w postępowaniu upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym jest istotna i jego skuteczna reprezentacja wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną dla wierzycieli w tych postępowaniach, w szczególności w zakresie:

Oferta

Nasza kancelaria oferuje następujące wynagrodzenia za przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką wraz z reprezentacją dłużnika do chwili ogłoszenia upadłości:

od 1 do 5 wierzycieli

4.000

złotych (netto)
od 5 do 10 wierzycieli

5.000

złotych (netto)
od 10 do 15 wierzycieli

6.000

złotych (netto)
od 15 do 20 wierzycieli

7.000

złotych (netto)
od 20 do 30 wierzycieli

8.000

złotych (netto)
Wynagrodzenie za doradztwo prawne świadczone na rzecz przedsiębiorców będzie przedmiotem indywidualnej wyceny po dokonaniu wstępnej analizy.

Skontaktuj się z nami już dzisiaj!


 


    Odwiedź nas

    ul. Filtrowa 75 lok. 19,
    02-032 Warszawa