Dział spadku. Jak podzielić spadek?

W pierwszej kolejności należy dokonać stwierdzenia nabycia spadku przed sądem lub uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem. Na podstawie powyższego postanowienia sądu lub aktu zostanie określone kto dziedziczy i w jakim ułamku (proporcjach). Podczas tego postępowania nie dokonamy podziału spadku, gdyż to można wykonać dopiero w postępowaniu przed sądem o dział spadku lub na podstawie umowy, pomiędzy spadkobiercami.  

W sytuacji, gdy strony są zgodne, co do podziału spadku, strony mogą tego dokonać poprzez zawarcie umowy o dział spadku. Należy jednak pamiętać, że jeśli działem spadku będzie objęta nieruchomość to taką czynność należy dokonać w formie aktu notarialnego. W tym ostatnim przypadku, należy ponieść koszty związane z przeprowadzeniem działu przed notariuszem, w szczególności taksę notarialną. Jednak istnieje możliwość optymalizacji tych kosztów poprzez przeprowadzenie tego postępowania przed sądem. 

W przypadku, gdy spadkobiercy nie są zgodni w zakresie działu spadku, każdy spadkobierca może wnieść wniosek o dział spadku do sądu. Takie postępowanie będzie toczone przed sądem, a jego celem, co do zasady jest zniesienie współwłasności rzeczy, zarówno tych ruchomych, jak i nieruchomości. Na podstawie zniesienia współwłasności strony tego postępowania otrzymają rzeczy na wyłączną własność (istnieje możliwość na zgodny wniosek stron pozostawienie współwłasności części spadkobiercom). W przypadku gdyby spadkobiercom nie zostały przyznane rzeczy o równej wartości, co jest powszechnym rozwiązanie, dojdzie do zobowiązania spadkobierców, którzy otrzymali majątek o wyższej wartości, do dokonania spłat na rzecz pozostałych spadkobierców. W przypadku dokonywania działu spadku, w którym znajduje się nieruchomość, zazwyczaj sąd powoła biegłego z zakresu wyceny nieruchomości w celu  określenia wartości nieruchomości.

W przypadku wątpliwości lub sporów wynikłych na tle tego zagadnienia zapraszam do skorzystania z usług naszej kancelarii.

Adwokat Marcin Stępień