Prawo cywilne i procedura cywilna


Pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń majątkowych. Wydawanie opinii prawnych, przygotowywanie projektów umów. Obsługa prawna podmiotów gospodarczych, w tym opiniowanie umów, bieżące doradztwo prawne oraz obsługa transakcji handlowych. Reprezentowanie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego, rzeczowego oraz ochrony dóbr osobistych. Pomoc prawna przy negocjacjach.

 

Prawo gospodarcze


Tworzenie podmiotów gospodarczych (spółek osobowych, spółek kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, oddziałów oraz przedstawicielstw podmiotów zagranicznych) oraz dalsza reprezentacja ich przed sądem rejestrowym. Obsługa prawna przy procesach łączenia, dzielenia oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Obsługa prawna w procesie korporacyjnym, w tym przygotowanie projektów uchwał zgromadzenia wspólników i innych organów spółek kapitałowych, regulaminów działania organów korporacyjnych oraz statutów podmiotów gospodarczych. Pomoc prawna w zakresie spraw z nieuczciwej konkurencji.

 

Prawo medyczne


Reprezentowanie osób fizycznych w procesach o błąd medyczny wraz z dochodzenie roszczeń związanych z powyższymi błędami oraz występowanie w procesach karnych zarówno w charakterze obrońcy osób wykonujących zawody lekarskie, jak i oskarżyciel posiłkowy pokrzywdzonych. Obsługa podmiotów świadczących usługi medyczne, w tym pomoc w przy przygotowaniu dokumentacji medycznej, statutów, regulaminów porządkowych, reprezentowanie w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Prawo rodzinne


Reprezentowanie osób fizycznych w procesach rozwodowych, alimentacyjnych, podziału majątku. Pomoc w prowadzeniu negocjacji w zakresie opieki na dziećmi. Doradztwo prawne w zakresie ustrojów majątkowych.

 

Zamówienia publiczne


Przygotowanie procesu wyłonienia wykonawcy w trybie Prawa Zamówień Publicznych. Przygotowanie projektów ogłoszeń, SIWZ, umów. Opiniowanie udzielanych odpowiedzi oraz wezwań przez Zamawiającego. Reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed Krajową Izbą Gospodarczą oraz sądami powszechnymi w zakresie przysługujących wykonawcy prawnych środków odwoławczych. Przygotowanie opinii prawnych dotyczących zagadnień powstałych w procesie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Prawo pracy


Obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej (np. przygotowanie akt osobowych, sporządzanie świadectw pracy, regulaminów pracy i wynagradzania), pomoc prawna przy sporządzaniu i rozwiązywaniu umów o pracę oraz innych umów zawieranych na podstawie prawa cywilnego. Doradztwo prawne podmiotów gospodarczych w zakresie form zatrudnienia, przeprowadzania tzw. zwolnień grupowych, prawnej regulacji ze związkami zawodowymi oraz reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach sądowych, w szczególności wynikających z wniesienia powództwa przez pracowników. Reprezentowanie pracowników w sporach przeciwko pracodawcy przed sądami powszechnymi (np. z tytułu roszczeń o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, zapłatę za przepracowane nadgodziny).

 

Prawo karne


Kompleksowa obrona osób fizycznych w procesach karnych, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i postępowaniu przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

 

Prawo karne skarbowe


Obrona osób fizycznych w postępowaniu karno-skarbowym wszczynanym przez prokuraturę, urząd skarbowy, inspektorat kontroli skarbowej, urząd celny, Straż Graniczną, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centrum Biura Antykorupcyjnego.

 

Prawo budowlane


Reprezentowanie osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych przed organami administracji państwowej w celu uzyskania wszelkich decyzji koniecznych do przeprowadzenia inwestycji budowlanej, w szczególności pozwolenia na budowę i decyzji o warunkach zabudowy. Negocjowanie umów na podstawie wzorów umów przygotowanych przez International Federation of Consulting Engineers (FIDIC). Doradztwo prawne w organizacji procesu inwestycyjnego.

 

Prawo administracyjne


Reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, w szczególności w zakresie zagadnień prawnych wynikających z prawa budowlanego, procesu inwestycyjnego, zagospodarowania przestrzennego. Przygotowanie odwołań do decyzji administracyjnych, sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Nieruchomości i reprywatyzacja mienia


Doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami (m. in. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa). Przekształcanie nieruchomości rolnych w budowlane. Odzyskiwanie nieruchomości warszawskich objętych tzw. dekretem Bieruta. Reprezentowanie klientów w sprawach o zwrot nieruchomości wywłaszczonych przez Skarb Państwa, na których nie został zrealizowany cel wywłaszczenia. Reprezentowanie klientów w przetargach na zakup nieruchomości (rolnych, budowlanych). Pomoc prawna w udzieleniu pozwolenia cudzoziemcom na zakup nieruchomości. Negocjowanie oraz przygotowanie projektów umów najmu lokali użytkowych. Doradztwo prawne w zarządzaniu nieruchomościami przez wspólnoty mieszkaniowe. Reprezentowanie klienta w sporach przeciwko wspólnotom mieszkaniowych (m. in. zaskarżenie uchwał organów wspólnoty mieszkaniowej).

 

Prawo własności intelektualnej


Doradztwo prawne w zakresie ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz domen internetowych. Reprezentowanie klienta przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Ochrona znaku towarowego ( m. in. ochrona znaku towarowego w przypadku naruszenia, rejestracja i przeniesienie praw do znaku).