Od kogą żądać odszkodowania w przypadku wypadku samochodowego spowodowanego przez nieznanego sprawcę?

201512.07
Off
0

Od kogą żądać odszkodowania w przypadku wypadku samochodowego spowodowanego przez nieznanego sprawcę?

W sytuacji gdy doszło do wypadku komunikacyjnego, a sprawca wypadku jest nieznany, osoba poszkodowana, co do zasady może dochodzić odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zakres odpowiedzialności będzie zależał od rodzaju szkody tzn. czy jest to szkoda na osobie czy szkoda w mieniu. Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Ubezpieczeniowego należy m.in. zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o ile okoliczności uzasadniają odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) na osobie, w przypadku, gdy nie ustalono tożsamości posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem mechanicznym;

2) w mieniu, w przypadku, gdy nie ustalono tożsamości posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem mechanicznym oraz równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości. Naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powinny zostać stwierdzone orzeczeniem lekarza, posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi powyższych naruszeń czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia.

Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku szkody w pojeździe mechanicznym świadczenie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego podlegają zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania.

Ponadto, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania w następujących sytuacjach:

1. Jeżeli poszkodowany, w przypadku szkody w mieniu, może zaspokoić roszczenie na podstawie umowy ubezpieczenia dobrowolnego. W tej sytuacji Fundusz wyrównuje szkodę w części, w której nie może być zaspokojona, wraz z uwzględnieniem utraconych zniżek składki oraz prawa do zniżek składki;
2. Za szkody spowodowane ruchem pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą. Nie dotyczy to poszkodowanych obywateli polskich;
3. Roszczenia z tytułu szkód spowodowanych przez ruch pojazdów przed ich rejestracją, pojazdów historycznych, jeżeli szkoda powstała w sytuacji, gdy pojazdy te nie były wprowadzone do ruchu, nie są pokrywane przez Fundusz

Uprawniony do odszkodowania powinien zgłosić swoje roszczenia do Funduszu przez którykolwiek zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody.

Zakład ubezpieczeń, po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, przeprowadza postępowanie w zakresie ustalenia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń i niezwłocznie przesyła zebraną dokumentację do Funduszu, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie.

Fundusz jest obowiązany zaspokoić roszczenie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń.

W przypadku gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu albo wysokości świadczenia w terminie 30 dni było niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności, z tym że bezsporna część świadczenia powinna być spełniona przez Fundusz w terminie 30 dni.