Czy zakład ubezpieczeniowy może przy likwidacji szkody komunikacyjnej z polisy OC sprawcy obniżyć odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu poprzez dokonanie tzw. amortyzacji (ubytku wartość cenowej) części zamiennej ?

201512.07
Off
0

Czy zakład ubezpieczeniowy może przy likwidacji szkody komunikacyjnej z polisy OC sprawcy obniżyć odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu poprzez dokonanie tzw. amortyzacji (ubytku wartość cenowej) części zamiennej ?

Co do zasady obniżenie odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy przy likwidacji szkody komunikacyjnej z polisy OC sprawcy za uszkodzenie pojazdu poprzez dokonanie tzw. amortyzacji (ubytku wartości cenowej) części zamiennych jest niedopuszczalne. Trafność powyższego twierdzenia została potwierdzona przez orzecznictwo Sądu Najwyższego, który w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 roku (sygn. akt III CZP 80/2011) stwierdził, że literalna wykładnia art. 361 § 2 i art. 363 § 2 k.c. nie daje podstaw do obniżenia należnego poszkodowanemu odszkodowania o różnicę pomiędzy wartością części nowej a wartością części, która uległa uszkodzeniu, wyliczoną odrębnie dla każdej części. Za taką wykładnią przemawiają również argumenty celowościowe. Przyjęcie, że odszkodowanie może być obniżone o różnicę pomiędzy wartością części nowej i części starej stanowiłoby wyraźny sygnał dla poszkodowanego, aby poszukiwał on nie części nowych lecz części uzyskanych z tzw. odzysku. Zamontowanie takich części, na które nie ma z reguły gwarancji, albo jest ona znacznie krótsza, mogłoby prowadzić do zmniejszenie bezpieczeństwa przy korzystaniu z pojazdu. Znalezienie na rynku części, której okres eksploatacji odpowiada okresowi w jakim była eksploatowana stara część, która musi być wymieniona, jest też praktycznie niewykonalne, gdyż dostępne są tylko części nowe i części zregenerowane, których okres zużycia nie jest możliwy do ustalenia. Z jednej strony więc zakład ubezpieczeń dowolnie ustala, że poszkodowany może otrzymać odszkodowanie w wysokości wartości części już częściowe zużytej, jaką miałaby ona gdyby ją sprzedawano na rynku, z drugiej zaś znalezienie części zamiennej, za taką kwotę wcale nie gwarantuje, że ta część będzie miała przynajmniej taki okres użycia, jaki miałaby część stara, która uległa zniszczeniu. Także ze względów na bezpieczeństwo samego posiadacza pojazdu, jak i innych uczestników ruchu drogowego montowanie w pojeździe przywracanym do stanu poprzedniego części nienowych niesie za sobą ryzyko obniżenia stopnia bezpieczeństwa posiadacza pojazdu i innych uczestników ruchu drogowego. Takie działania, chociaż na pozór prowadzą do zmniejszenia obciążeń zakładów ubezpieczeń, mogą w konsekwencji doprowadzić do kolejnych szkód i konieczności kolejnych wymian, co w konsekwencji zwiększy obciążenie ubezpieczycieli z tytułu wypłaty odszkodowań. O wiele ważniejsze zaś jest to, że wymuszanie montowania podczas napraw powypadkowych pojazdów części nienowych stwarzałoby także podwyższone ryzyko wystąpienia szkód, które mogą wiązać się z daleko idącymi następstwami dla zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego.

Z doświadczenia zawodowego autora artykułu wynika, iż zakłady ubezpieczeniowe często dokonują wyżej opisanej amortyzacji części zamiennych przy ustalaniu odszkodowania za uszkodzony w kolizji drogowej pojazd mechaniczny. W związku z powyższym, w przypadku zastosowania amortyzacji części zamiennych przy likwidacji szkody przez zakład ubezpieczeń, rekomenduję zgłosić się do Naszej Kancelarii w celu wyegzekwowania pełnego odszkodowania za uszkodzenie pojazdu.

Marcin Stępień (adwokat) – autor artykułu ma wieloletnią zawodową praktykę w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko zakładom ubezpieczeniowym o zapłatę odszkodowania wynikłych z kolizji drogowych (odszkodowania za uszkodzony pojazd mechaniczny, odszkodowania za wynajem pojazdu zastępczego oraz koszty holowania, odszkodowania za koszty leczenie, zadośćuczynienie za krzywdę, odszkodowania za utratę zarobków oraz zwiększenie się potrzeb pokrzywdzonego).