10 grudnia 2018

Dział spadku. Jak podzielić spadek?

W pierwszej kolejności należy dokonać stwierdzenia nabycia spadku przed sądem lub uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem. Na podstawie powyższego postanowienia sądu lub aktu zostanie określone kto dziedziczy i w jakim ułamku (proporcjach). Podczas tego postępowania nie dokonamy podziału spadku, gdyż to można wykonać dopiero w postępowaniu przed sądem o dział spadku lub na podstawie umowy, pomiędzy spadkobiercami.   W sytuacji, gdy […]
9 grudnia 2018

W jakim terminie przedawniają się roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Lex generalis przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody(uzyskanie odszkodowania) wyrządzonej czynem niedozwolonym znajdujemy w art. 117 i następnych k.c. Artkuł 442¹ k.c.stanowi lex specialis omawianego zagadnienia i w swojej treści zawiera istotne modyfikacje dotyczące początku biegu oraz sposobu liczenia terminu przedawnienia. Omówienie ogólnych zasad przedmiotowej problematyki z art. 117 i następnych k.c. byłoby niezwykle interesując, a zarazem niebywale szerokim wywodem, dlatego w tym […]
9 grudnia 2018

Zakaz konkurencji, obowiązki i uprawnienia pracownika.

Zakaz konkurencji to nic innego jak umowa, która jest zawierana, pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą, która reguluje obowiązki stron tej umowy w zakresie prowadzenie działalności konkurencyjnej pracownika wobec pracodawcy.Zakaz konkurencji nie obowiązuje bezpośrednio na podstawie przepisów prawa, a jest on wprowadzony na podstawie wspomnianej przeze mnie umowy. Umowa o zakazie konkurencji jest lakonicznie uregulowana w Kodeksie Pracy w art. 101 ze […]